Algemene voorwaarden webshop Kitty Boon

Artikel 1 – DEFINITIES 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Aanbieder: Kitty Boon 

– Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/of diensten van Kitty Boon, dit kan zowel een privépersoon als een rechtspersoon zijn;

–  Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 4.2.

–  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen
2.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Kitty Boon aan de Cliënt, kunstwerken / foto’s verkocht worden of diensten worden aangeboden.

2.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3     Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Kitty Boon en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 3 – Aanbod en Overeenkomst

3.1     Kitty Boon treedt op als uitvoerend kunstenaar. Kitty Boon is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.

3.2     De overeenkomst tussen Kitty Boon en de Cliënt komt tot stand door tijdige aanvaarding door de cliënt van het aanbod dat wordt getoond via de website van Kitty Boon (www.kittyboon.nl)

3.3     De factuur doet tevens dienst als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· De naam van het kunstwerk
· De prijs
· Het e-mail adres en/of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order.
Indien de bestelling online al is betaald (Ideal) zal de factuur duidelijk ‘Reeds betaald’ vermelden.

3.4     De administratie van Kitty Boon geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt aan Kitty Boon verstrekte opdracht(en) en gedane betalingen en van door Kitty Boon verrichte leveringen. Kitty Boon erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de cliënt dit eveneens.

Artikel 4 – Prijzen, Tarieven en Betaling

4.1     Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief 9% omzetbelasting (BTW) en exclusief handling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

4.2     Binnen 5 werkdagen, nadat Kitty Boon het bestel c.q. machtigingsformulier, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt heeft ontvangen, krijgt de cliënt de desbetreffende factuur toegestuurd.

4.3     Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4     Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Artikel 5 – Levering / Leveringstermijnen

5.1     Leveringen vinden plaats binnen Nederland, tenzij anders is aangegeven.

5.2     De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal zeven (7) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van Kitty Boon anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

5.3     De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal veertien (14) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en Kitty Boon.

5.4     Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht Kitty Boon zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.

5.5     Indien Kitty Boon gegevens behoeft van de cliënt in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de cliënt deze aan Kitty Boon ter beschikking heeft gesteld.

5.6     De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.7     Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Kitty Boon gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

5.8   Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de cliënt over op het moment waarop deze aan de cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de cliënt of van een door de cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 6 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

6.1     Kitty Boon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2     Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 7 – Verkoop van Kunstwerken

7.1     Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Kitty Boon te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven. 

7.2     Wanneer de cliënt een kunstwerk in opdracht heeft laten maken, is deze verplicht het werk te kopen. 

7.3     In opdracht vervaardigde kunstwerken zijn van clausule 7.1 uitgesloten en worden in principe alleen in overleg geretourneerd.

7.4    Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.2 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Kitty Boon te melden. De Cliënt dient het kunstwerk – na overleg met Kitty Boon – te sturen naar het correspondentieadres. De Cliënt is in dit geval kosten verschuldigd voor het terugsturen van het werk naar Kitty Boon.

7.5     Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met Kitty Boon ingevolge artikel 7.2. en 7.3 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Kitty Boon deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Kitty Boon het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.

7.6     Kitty Boon behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van Kitty Boon) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Kitty Boon heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verreken met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.

7.7     Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kitty Boon schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Kitty Boon de Cliënt hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Kitty Boon heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8 –  Intellectuele eigendom en auteursrechten

8.1     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Kitty Boon toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2     Het is de cliënt niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3     De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Kitty Boon tot stand gebrachte kunstwerken, blijven auteursrechtelijk eigendom van Kitty Boon, ongeacht of deze aan de cliënt of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

8.4     Alle door Kitty Boon kunstwerken, zijn uitsluitend bestemd om door de cliënt te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Kitty Boon en worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

8.5     Bij niet nakoming van het bovenstaande behoudt Kitty Boon het recht om nadere juridische stappen te ondernemen en/of schadevergoeding te eisen.

8.6     Kitty Boon garandeert dat de aan de Cliënt geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9- Opschorting en ontbinding

9.1     Kitty Boon is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–  De cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

–  Na het sluiten van de overeenkomst Kitty Boon en ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

–  de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2     Voorts is Kitty Boon bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kitty Boon op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Kitty Boon de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4     Kitty Boon behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Bestellingen/ communicatie
Kitty Boon is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Kitty Boon, danwel tussen Kitty Boon en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en Kitty Boon.

Artikel 11 – Klachten 

11.1   Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Kitty Boon serieus in behandeling worden genomen.

11.2   De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij Kitty Boon (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden).

11.3   Kitty Boon zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Kitty Boon zal de Cliënt hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

12.1   Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.

12.2   Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Kitty Boon. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Kitty Boon. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3   De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Kitty Boon over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Kitty Boon. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 13 – Afdeling Klantenservice van Kitty Boon
Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met Kitty Boon,

Correspondentieadres:
Papiermolenlaan 3-29
9721 GR Groningen

Telefoonnummer: +31(0)6 22 44 85 44
E-mailadres: atelierkat@hotmail.com


Inschrijfnummer KvK: 01164595

Groningen, 31 juli 2023

Download als PDF >